سعید دقیقی
4 سال پیش
سعید دقیقی
عمو معناي لغوي: برادر پدر معناي استعاره اي: هر مردي كه با پدر رابطه ي گرم و صميمي داشته باشد. نقش سمبليك: يكي از مرداني كه شما هميشه بايد بهش بوس بدهيد و بعد برويد كارتون ببينيد تا او با پدر حرفهاي جدي بزند.#عموي#دوست داشتني من ??
;