سعید دقیقی
3 سال پیش
سعید دقیقی
اارديبهشت يعني تلائلو نور زرين آفتاب در عرصه بيكران ابها. ارديبهشت يعني رقص كودكانه نسيم روي پوست سرسبز بيشه زار. ارديبهشت يعني نگاه معصومانه جوجه پرستوها به نگاه پر مهر مادر. ارديبهشت يعني صداي اهنگي دلنواز كه از دور به گوش ميرسد و هرچه بيشتر نزديكتر ميشود بيشتر تو را در خود ذوب ميسازد....ارديبهشت يعني به مانند بهشت ??????#قزوين#كورانه #طبيعت#گردي
;