صمد نیکخواه بهرامی
Special thanks to @babaknb #nationalgeografic #farsi#advertising #k1x.iran#k1x.sobhan
;