صمد نیکخواه بهرامی
معبد مقدس من،جايى كه من شدم صمد نيكخواه بهرامى @sonyxperiafarsi #bestcamera #bestselfie #bestzoom
;