صمد نیکخواه بهرامی
از كنايه ها نترس، اين مردم كارشان نيش زدن است. سالهاست به هواى بارانى ميگويند خراب .
;