صمد نیکخواه بهرامی
Behind the scene iran vs china
;