صمد نیکخواه بهرامی
Samad nikkhah bahrami 30 saale pish ??????????
;