صمد نیکخواه بهرامی
Photo shoot @Jo nlopez13@granadacity
;