سردار آزمون
5 سال پیش
سردار آزمون
اطرافم پر دوست ..! دوستانم ،گهري بي همتا..! روزها اول صبح ؛ به درودي دل خود گرم كنيم.. و چه زيباست، كنار ياران ، خنده بر صبح زدن ..! زندگي را به صعود و به خوشي چسب زدن..! تا كه باشيد شما ... زندگي بستر امنيت و اظهار خوشيست.. پس كنارم باشيد، چون كه يكدست ندارد آوا.. مهرتان افزون باد .. تا ابد پاينده. سلام صبحتون بخير و شادي??
;