سردار آزمون
5 سال پیش
سردار آزمون
ادرم، خواستم خوشبوترين گل دنيا را برايت هديه بياورم، اما ديدم تو خوشبوترين گل دنيا هستي. Ghadre madaretuno bedunin ??????
;