سردار آزمون
5 سال پیش
سردار آزمون
من، پدرم، مادرم، خواهرم، آبا و اجدادم، همه ترکمن بوديم... از ما، بسيار بودند مردان و زناني که چه در اين عصر و چه در تمام صده هاي قبل، براي دفاع از نام و ناموس «ايران» جان و مال شان را باختند. من، پدرم، نياکانم همه و همه ترکمن هايي هستيم از جنس ايران. آن چه روي جلد يک رسانه ورزشي خواندم، قلبم را شکست. بياييم به هم، به هم نوعان مان، به هم وطنان خود از هر زبان و نژاد و دين و آييني احترام بگذاريم. من، سردار آزمون، يک ترکمن هستم، فرزند ايران.??
;