سید محمد موسوی
3 سال پیش
سید محمد موسوی
. با ريش و بدون ريش آدم داريم کور و کچل و فرشته درهم داريم ما مشکلمان ظاهر آدم ها نيست انسان سر راه زندگي کم داريم
;