سید محمد موسوی
6 ماه پیش
سید محمد موسوی
تيغ آفتاب چون بريد تخم چشممان کور تر شديم
;