شجاع خلیل زاده
6 سال پیش
شجاع خلیل زاده
1- به چشمي اعتماد کن که به جاي صورت به سيرت تو مي نگرد... به دلي دل بسپار که جاي خالي برايت داشته باشد... و دستي را بپذير که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد باشد... 2 - هوس بازان کسي راکه زيبا مي بينند دوست دارند... اما عاشقان کسي را که دوست دارند زيبا مي بينند... 3- وقتي در زندگي به يک دربسته رسيدي نترس و نا اميد نشو... چون اگه قرار بود در باز نشود جاي آن ديوار مي گذاشتند... 4- آنچه که هستي، هديه خداوند است و آنچه که خواهي شد، هديه تو به خداوند... پس بي نظير باش. ..
;