شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
در زندگي غصه از دست دادن هيچ چيز را نخوريد چون وقتي يک درخت.برگي را از دست ميدهد.برگي ديگر از قبل آماده جايگزين شدن است.????????
;