شجاع خلیل زاده
سال پیش
شجاع خلیل زاده
. . ... دو چيز تحملش خيلي سخته.... ?-حق با تو باشه ، ولي بهت زور بگن.. ?_نتوني حرف دلت رو بزني و مجبور باشي سکوت کني. قبول دارين؟؟؟
;