شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
از شيخ بهايي پرسيدند:خيلي سخت ميگذرد چه بايد كرد؟شيخ گفت:خودت كه مي گويي سخت مي گذرد ،سخت كه نميماند!پس خدا را شكر كه ميگذرد و نميماند????????
;