شجاع خلیل زاده
6 سال پیش
شجاع خلیل زاده
زندگي را بايد از گرگ اموخت و بس .گرگ با هم نوعاش شكار ميكند خو ميگيرد زندگي ميكند .ولي چنان به انان بي اعتماد است كه شب هنگام خواب با يك چشم باز ميخوابد شايد گرگ معني رفاقت را خوب درك كرده است....
;