شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
خوشبختي از ان کسي است که در فضاي شکرگزاري زندگي کند! چه دنيا به کامش باشد و چه نباشد، چه ان زمان که ميدود و نميرسد وچه ان زمان که گامي برنداشته خود را در مقصد ميبيند ، چرا که خوشبختي چيزي جز ارامش نيست.????????
;