شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
بر چرخ فلك مناز كه كمر شكن است. ...بر رنگ لباس مناز كه اخر كفن است. ...مغرور مشو كه زندگي چند روز است ...در زمين شاه و گدا يك رقم است...
;