شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
… شکر کن ... پس از رسيدن به خواسته ات شکر کردن آسان است! بنده آن است که حتي وقتي خواسته اش محقق نشد، شکر گويد ...??
;