شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
كليد هر درى دست خداست...!!! باخداهمه چيزه وبي خداهيچ پس باخداباش وپادشاهي کن...!!!
;