شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
خود را به خدا بسپار، وقتي که دلت تنگ است، وقتي که صداقت ها آلوده به صد رنگ است، خود را به خدا بسپار، چون اوست که بي رنگ است??
;