شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
اميدوارم با جمع کردن هفت سين نوروزي قرآنش نگهدارتان، آينه اش روشنايي زندگيتان، سکه اش برکت عمرتان، سبزيش طراوت و شادابي دلتان و ماهي اش شوق ادامه زندگي را به شما هديه دهد..????????
;