شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
پرنده هايي که روي شاخه نشستند، هرگز ترس از شکستن شاخه ندارند... زيرا اعتماد آنها به شاخه ها نيست، بلکه به بالهايشان است... هميشه به خودت اعتماد داشته باش، خودت را باور کن! هميشه خودت را نقد بدان، تا ديگران تو را به نسيه نفروشند... سعي کن استاد تغيير باشي، نه قرباني تقدير... "در زندگيت به کسي اعتماد کن که به او ايمان داري نه احساس???????? @hamid_khalilzadeh6915_
;