شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
آدمها مثل کتابند ! از روي بعضي ها بايد مشق نوشت و آموخت ، از روي بعضي ها بايد جريمه نوشت و عبرت گرفت ، بعضي ها را بايد نخوانده کنار گذاشت ، و بعضي ها را بايد چند بار خواند تا معني شان را فهميد.
;