شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
آدمها? خوب مثل عطرها?ِ خوب مي مانند به قدري خوب هستند که هميشه يادشون به آدم حسِ خوبي ميدهد حتي اگر ازاين آدمها دور باشي... @soroush_rafiei
;