شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
از بچگ? بهمون م?گفتن از کس? نتـرس، فقـــط از "خــدا" بتـرس در حال? که با?د م? گفتن از همـــه بترس، به جز "خــدا" ...!!??????
;