شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
از "لويد مارک" پرسيدند از ميان کارهاي بزرگي که کردي، کدام يک را دوست داري ؟ گفت : کار بعدي را ! هميشه به کاري بزرگ تر فکر کنيد زيرا زندگي يک مقصد نيست بلکه سفري ست ک جريان دارد !
;