شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
‎عادت ندارم درد دلم را به هر کسي بگويم ‎پس خاکش ميکنم زير چهره ي خندانم ‎تا همه فکر کنند ، نه دردي دارم و نه قلبي . . . ‎(چارلي چاپلين) .
;