شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
?? درختي مي افتد همه متوجه صداي افتادنش مي شوند ويک جنگل رشد ميکند وکسي متوجه نمي شود. مردم اينگونه هستند به رشدت توجه نکرده بلکه به افتادنت توجه ميکنند. مواظب جاي پايت باش...
;