شجاع خلیل زاده
3 سال پیش
شجاع خلیل زاده
شمع به کبريت گفت: از تو ميترسم تو قاتل مني کبريت گفت ازم نترس از ريسماني بترس که در دل خود جاي دادي! عامل نابودي انسانها تفکرات منفي خودشان است????
;