شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
زندگي مرا بارها در هم کوبيده، چيزهايي ديده ام که هيچگاه نمي خواهم دوباره ببينم، اما از يک مسئله مطمئنم، هرگز روي زمين نخواهم ماند، هميشه بلند خواهم شد، هرگز و هرگز و هرگز تسليم نخواهم شد.????
;