شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
امشب دعاميکنم لحظه اے که دوباره براے زندگےچشم گشودي خداوندگره ازکارت بگشايدوبه تو قلبےآرام ارزانےدارد لحظه هاتون سرشارازلطف خدا??
;