شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
ما در جوار يکديگر زندگي مي کنيم پس اولين مقصود ما در زندگي اين است که به يکديگرمحبت کنيم و اگر نمي توانيم دستِ کم ديگران را آزار ندهيم.
;