شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
زمان مانند يک رودخانه است... هرگز نمي توانيم به يک آب دو بار دست بزنيم... زيرا آن جريان آبي که از مقابل ما گذشت ، ديگر باز نمي گردد... از هر لحظه ي زندگيمان لذت ببريم????
;