شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
خدايا بياموزبه ما که لحظه هادرگذرند وهيچ حالتےپايدارنيست که ميگذرد! اگردرسختي و دلتنگےهستيم درتمام اين لحظه ها تو در کنار ما هستي ????
;