شجاع خلیل زاده
5 سال پیش
شجاع خلیل زاده
هيچوقت ((قرص)) هايي ك حال ادم را خوب ميكنند،نميتوانند جاي ((خوب))هايي ك دل ادم را قرص ميكنند بگيرند.??
;