شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
خدا به 3 طريق جواب ميدهد: ميگويد بله و آنچه که خواسته ايد را به شما ميدهد. ميگويد نه و چيز بهتري را به شما ميدهد. ميگويد صبرکن و بهترين را به شما ميدهد.??
;