شجاع خلیل زاده
4 سال پیش
شجاع خلیل زاده
چقدر سخت است همرنگ جماعت شدن وقتي جماعت خودش هزار رنگ است . . .??
;