شجاع خلیل زاده
6 سال پیش
شجاع خلیل زاده
بعضي از اشخاص در مسيرت سنگ مي اندازند اما بستگي به تو دارد که از آنها چه بسازي؟ يک ديوار يا يک پل يادت نرود که تو خود معمار زندگي خود هستي????????
;