سروش رفیعی
9 ماه پیش
سروش رفیعی
. جون، جون شما فقط بخنديد،بلند بخنديد تا توي گوشم داد بزنه اوج خوشبختي ???????? #ديدار_عشق #خاك_پاي_پدران_و_مادران_سرزمينم
;