سروش رفیعی
8 ماه پیش
سروش رفیعی
. اگر کسي را ديديد که از کوچکترين چيزها لذت مي برد محو طبيعي مي شود کمتر سخت مي گيرد مي بخشد مي خندد مي خنداند و با خودش در يک صلح درونيست او نه بي مشکل است نه شيرين مغز او طوفان هاي هولناکي را در زندگي پشت سر گذاشته و قدر آنچه امروز دارد را مي داند او ياد گرفته است که لحظه به لحظه ي زندگي را در آغوش بگيرد
;