سروش رفیعی
4 ماه پیش
سروش رفیعی
. روزگار هميشه بر يک قرار نمي ماند روز و شب دارد روشني دارد تاريکي دارد کم دارد بيش دارد ديگر چيزي از زمستان باقي نمانده تمام مي شود بهار مي آيد... ??????????
;