سروش رفیعی
6 سال پیش
سروش رفیعی
قدرت اصيل يعني بداني كه عزم كرده اي تا در كمال آرامش و هماهنگي، فرمان خدا را انجام دهي
;