سروش رفیعی
سال پیش
سروش رفیعی
. آرزو مي کنم، آنقدر به خودت رسيده باشي و برسي؛ آنقدر خدا در خودت داشته باشي و بيابي، و آنقدري در قلبت آگاهي و در ذهنت روشنايي باشد و بيايد که ؛ تمام زندگي را - هر طور که پيش رود -  مشتاقانه، اُميدوارانه، سرافرازانه و عاشقانه، زند گي کني! تو نيز برايم همين آرزو کن
;