سروش رفیعی
سال پیش
سروش رفیعی
. . همانطور که مايل نيستم بنده کسي باشم ، حاضر نيستم آقاي کسي باشم ! کساني که مخالف آزادي ديگرانند ، خود لياقت آزادي را ندارند ...
;