سروش رفیعی
5 سال پیش
سروش رفیعی
ديوانه و دلبسنه اقبال خودت باش سرگرم خودت ، عاشق احوال خودت باش يک لحظه نخور حسرت آن را که نداري راضي به همين چند قلم مال خودت باش دنبال کسي باش که دنبال تو باشد اين گونه اگر نيست به دنبال خودت باش پرواز قشنگ است ولي بي غم و منت منت نکش از غير و پر و بال خودت باش صد سال اگر زنده بماني ، گذراني پس شاکر هر لحظه و هرسال خودت باش
;