سروش رفیعی
5 سال پیش
سروش رفیعی
‎ مي دانم هر از گاهي دلت تنگ مي شود، همان دل هاي بزرگي که جاي من در آن است، آن قدر تنگ مي شود که حتي يادت مي رود من آنجايم ‎دلتنگي هايت را از خودت بپرس و نگران هيچ چيز نباش ‎هنوز من هستم ‎هنوز خدايت همان خداست ‎هنوز روحت از جنس من است ‎اما من نمي خواهم تو همان باشي ‎تو بايد در هر زمان بهترين باشي ‎نگران شکستن دلت نباش
;