سروش رفیعی
4 سال پیش
سروش رفیعی
کس? را تحق?ر نکن?د و ندانسته كسي را قضاوت نكنيد. شا?د امروز قدرتمند باش?د اما زمان از شما قدرتمندتر است . ?ک درخت، هزاران چوب کبر?ت را م?سازد اما وقت? زمانش برسد ?ک چوب کبر?ت م?تواند هزاران درخت را بسوزاند!
;